MK noteikumi “Par patērētāju kreditēšanu”

Ministru kabineta noteikumi Nr.1219

Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 47.§)
Noteikumi par patērētāja kreditēšanu
Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma
8.panta ceturto daļu un Reklāmas likuma 7.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka prasības attiecībā uz patērētāja kreditēšanas pakalpojuma reklāmas saturu, kārtību, kādā sniedz informāciju pirms patērētāja kreditēšanas līguma (turpmāk – kreditēšanas līgums) noslēgšanas, un informācijas saturu, kreditēšanas līgumam izvirzāmās prasības un tajā ietveramo informāciju, gada procentu likmes aprēķināšanas metodi, patērētāja informēšanas kārtību kreditēšanas līguma darbības laikā, kredīta pirmstermiņa atmaksas un kopējo kredīta izmaksu taisnīgas samazināšanas kārtību, atsevišķiem kreditēšanas līgumu veidiem piemērojamās prasības un kreditēšanas starpnieku pienākumus, kā arī tiesisko regulējumu patērētāja kreditēšanai pret kustamas lietas ķīlu.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. kredīta starpnieks – fiziska vai juridiska persona, kas nedarbojas kā kredīta devējs un kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros par maksu (kas saskaņā ar noslēgto vienošanos var būt naudas veidā vai jebkādā citā finansiālas atlīdzības veidā) veic kādu no šādām darbībām:
2.1.1. piedāvā kreditēšanas līgumus patērētājiem vai iepazīstina ar tiem;
2.1.2. kredīta devēja vārdā slēdz kreditēšanas līgumus ar patērētājiem;
2.1.3. sniedz palīdzību patērētājiem, veicot citus ar kreditēšanas līgumiem saistītus sagatavošanas darbus;
2.2. kredīta kopējās izmaksas patērētājam – visas izmaksas, tai skaitā procenti, komisijas nauda, nodevas un jebkādi citi maksājumi, kas patērētājam jāmaksā saistībā ar kreditēšanas līgumu un kas ir kredīta devējam zināmi (izņemot zvērināta notāra izmaksas). Kredīta kopējās izmaksās iekļauj arī izmaksas par papildu pakalpojumiem saistībā ar kreditēšanas līgumu, tai skaitā apdrošināšanas prēmijas, ja papildu pakalpojumu līguma noslēgšana ir obligāts priekšnoteikums, lai saņemtu kredītu vai lai to saņemtu ar piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem;
2.3. kopējā summa, kas jāmaksā patērētājam, – summa, ko veido kredīta kopējā summa un kredīta kopējās izmaksas patērētājam;
2.4. gada procentu likme – kredīta kopējās izmaksas patērētājam, izteiktas gada procentos no patērētājam piešķirtās kredīta kopējās summas, iekļaujot izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 5., 6. un 7.punktu;
2.5. aizņēmuma likme – procentu likme, kas izteikta kā fiksēti vai mainīgi procenti, ko katru gadu piemēro izņemtajai kredīta summai;
2.6. fiksētā aizņēmuma likme – vienīgā aizņēmuma likme, par kuru kredīta devējs un patērētājs vienojas kreditēšanas līgumā attiecībā uz visu kreditēšanas līguma darbības periodu, vai vairākas aizņēmuma likmes atsevišķiem līguma darbības periodiem, izmantojot tikai konkrēti fiksētus likmes procentus. Ja kreditēšanas līgumā nav noteiktas visas aizņēmuma likmes, aizņēmuma likmi uzskata par fiksētu tikai attiecībā uz tiem laikposmiem, kuriem aizņēmuma likme ir noteikta ar konkrēti fiksētiem likmes procentiem, par kuriem panākta vienošanās, slēdzot kreditēšanas līgumu. Kreditēšanas līgumus, kuriem regulāri pārskata aizņēmuma likmi saskaņā ar izmaiņām kreditēšanas līgumā norādītajās bāzes procentu likmēs (Rigibor/Libor, Euribor vai citas), neuzskata par kreditēšanas līgumiem ar fiksētu aizņēmuma likmi;
2.7. kredīta kopējā summa – maksimālā aizņēmuma kopsumma, kas patērētājam pieejama saskaņā ar kreditēšanas līgumu;
2.8. biedru labuma organizācijas – organizācijas, kas ir izveidotas to biedru savstarpējam labumam, gūst peļņu vienīgi saviem biedriem, darbojas sociāla mērķa labā saskaņā ar tiesību aktu prasībām, saņem un pārvalda noguldījumus, sniedz kreditēšanas pakalpojumus tikai saviem biedriem, nodrošinot kredītu ar gada procentu likmi, kas ir zemāka par tirgū pārsvarā pastāvošajām likmēm vai ierobežota atbilstoši tiesību aktos noteiktajam, un kurās dalība ir iespējama tikai personām, kas dzīvo vai strādā konkrētā vietā, konkrēta darba devēja darbiniekiem un pensionētiem darbiniekiem vai personām, kuras atbilst citiem tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, kas nosaka kopīgu saikni starp biedriem;
2.9. saistīts kreditēšanas līgums – patērētāja kreditēšanas līgums, kas paredzēts tikai tam, lai pilnībā vai daļēji finansētu līgumu par konkrētas preces piegādi vai konkrēta pakalpojuma sniegšanu, un abi minētie līgumi faktiski veido komerciālu vienību. Patērētāja kreditēšanas līgums un līgums par konkrētas preces piegādi vai konkrēta pakalpojuma sniegšanu veido komerciālu vienību šādos gadījumos:
2.9.1. kredītu patērētājam piešķir preces ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs;
2.9.2. kredītu patērētājam piešķir trešā persona, un kredīta devējs izmanto ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus saistībā ar kreditēšanas līguma noslēgšanu vai sagatavošanu;
2.9.3. kredītu patērētājam piešķir trešā persona, un konkrētā prece vai konkrētais pakalpojums ir skaidri norādīts kreditēšanas līgumā;
2.10. kredīta palīgstarpnieks – ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, kuram kredīta starpnieka darbība nav galvenais saimnieciskās vai profesionālās darbības mērķis.
3. Šos noteikumus nepiemēro:
3.1. kreditēšanas līgumiem, kurus noslēdzis darba devējs un darbinieks, ja kredīts piešķirts bez procentiem vai ar gada procentu likmi, kas ir zemāka par tirgū pārsvarā pastāvošajām likmēm un ko parasti plašai sabiedrībai nepiedāvā, un ja kredītu izsniegšana nav darba devēja pamatdarbības veids;
3.2. kreditēšanas līgumiem, kurus noslēdz ar ieguldījumu sabiedrībām vai ar kredītiestādēm, lai dotu ieguldītājam iespēju veikt darījumu attiecībā uz vienu vai vairākiem instrumentiem, ko regulē atbilstoši normatīvajiem aktiem par finanšu instrumentu tirgu, ja ieguldījumu sabiedrība vai kredītiestāde, kas piešķir kredītu, ir iesaistīta šādā darījumā;
3.3. kreditēšanas līgumiem, kuri ir tiesā vai citā normatīvajos aktos noteiktā iestādē panākta izlīguma rezultāts;
3.4. kreditēšanas līgumiem, kuri attiecas uz parāda segšanu atliktu maksājumu veidā, nemaksājot procentu likmi un citus papildu maksājumus;
3.5. kreditēšanas līgumiem par aizdevumiem, kurus vispārējo interešu labā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai piešķir ierobežotam personu lokam ar procentu likmēm, kas zemākas par tirgū pārsvarā pastāvošajām procentu likmēm, vai bez procentiem, vai saskaņā ar citiem noteikumiem, kuri būtu patērētājam izdevīgāki nekā tirgū pārsvarā izmantotie noteikumi, un ar procentu likmēm, kas nav augstākas par tirgū pārsvarā pastāvošajām procentu likmēm;
3.6. tādiem nomas vai līzinga līgumiem, kuros nav paredzētas patērētāja saistības vai tiesības iegūt līguma objektu īpašumā vai nav paredzēta pilnīga vai daļēja līguma objekta vērtības izmaksa līguma darbības laikā;
3.7. kreditēšanas līgumiem, ar kuriem saskaņā kredīts tiek piešķirts, nemaksājot procentu likmi un citus papildu maksājumus. Šo noteikumu 11.punktā minētās prasības attiecas arī uz šajā apakšpunktā minētajiem kreditēšanas līgumiem.
(Grozīts ar MK 10.07.2012. noteikumiem Nr.482; MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.340)
4. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
II. Gada procentu likmes aprēķināšana
5. Gada procentu likmi aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumā norādīto formulu un nosacījumiem, nosakot pašreizējo vērtību visām esošajām vai nākotnes saistībām (izņemtās kredīta summas, maksājumi un izmaksas), par kurām ir vienojušies kredīta devējs un patērētājs.
6. Lai aprēķinātu gada procentu likmi, nosaka kredīta kopējās izmaksas patērētājam. Aprēķinot kredīta kopējās izmaksas patērētājam, neņem vērā šādus maksājumus:
6.1. jebkurus maksājumus, ko patērētājs maksā par kreditēšanas līgumā noteikto patērētāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi;
6.2. maksājumus, izņemot pirkuma cenu, ko patērētājs maksā, iegādājoties preci vai pakalpojumu, neatkarīgi no tā, vai darījums notiek skaidrā naudā vai izmantojot kredītu.
7. Izmaksas, kas saistītas ar tā konta uzturēšanu, kuru izmanto maksājumu veikšanai un kredīta izmaksai, kā arī izmaksas par norēķinu līdzekli, kas izmantots maksājumu veikšanai un kredīta izmaksai, un citas izmaksas, kas saistītas ar maksājumu veikšanu, iekļauj kredīta kopējās izmaksās patērētājam, izņemot gadījumu, ja konta atvēršana ir brīvprātīga un konta izmaksas ir skaidri un atsevišķi norādītas kreditēšanas līgumā vai jebkurā citā ar patērētāju noslēgtā līgumā.
8. Aprēķinu veic, pieņemot, ka kreditēšanas līgums ir spēkā tajā laikposmā, par kuru tas noslēgts, un ka kredīta devējs un patērētājs pildīs savas saistības saskaņā ar noteikumiem un termiņiem, par kuriem abas puses vienojušās kreditēšanas līgumā.
9. Kreditēšanas līgumā, kas pieļauj izmaiņas gada procentu likmē iekļautajā aizņēmuma likmē vai citās izmaksās, kuras ietvertas gada procentu likmē, bet nav nosakāmas brīdī, kad tā tiek aprēķināta, gada procentu likmi aprēķina, pieņemot, ka aizņēmuma likme un citas izmaksas paliek fiksētas un tiks piemērotas līdz kreditēšanas līguma darbības beigām.
10. Aprēķinot gada procentu likmi, kredīta devējam ir tiesības izmantot šo noteikumu 1.pielikuma 3.punktā minētos papildu pieņēmumus.
III. Prasības kreditēšanas pakalpojumu reklāmai
11. Reklāmā, kurā piedāvā iespēju kreditēt patērētāju, aizliegts:
11.1. veicināt bezatbildīgu aizņemšanos. Nosakot, vai reklāma veicina bezatbildīgu aizņemšanos, ņem vērā reklāmas kopējo saturu un tās pasniegšanas veidu, noformējumu un informāciju, kas reklāmā sniegta par kreditēšanas pakalpojumu un palīdz patērētājam pieņemt ekonomiski pamatotu lēmumu. Par reklāmu, kas veicina bezatbildīgu aizņemšanos jebkurā gadījumā, uzskatāma reklāma, kas:
11.1.1. aicina patērētāju saņemt kredītu nepārdomāti vai neizvērtējot tā nepieciešamību;
11.1.2. aicina saņemt kredītu neatkarīgi no patērētāja finanšu stāvokļa;
11.1.3. rada vai var radīt iespaidu, ka kredīta saņemšana ir bez riska;
11.1.4. rada vai var radīt iespaidu, ka kredīts ir piemērotākais veids, kā atrisināt finansiālās problēmas;
11.1.5. ietekmē vai var ietekmēt patērētāja lēmumu par kredīta līguma noslēgšanu, papildus piedāvājot iegūt preces vai saņemt pakalpojumus vai citas priekšrocības, ja tām nav tiešas saistības ar kredīta izmantošanu, vai to saņemšanai ir vai var būt būtiska nozīme patērētāja lēmuma pieņemšanā par kredīta līguma noslēgšanu;
11.2. sniegt informāciju par iespēju saņemt kredītu personām ar negatīvu kredītvēsturi.
(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.340)
12. Reklāmā, kurā piedāvā iespēju kreditēt patērētāju un norāda procentu likmi vai citu skaitlisku informāciju par kredīta izmaksām, ar uzskatāma piemēra palīdzību skaidrā, lakoniskā un viegli uztveramā veidā norāda (ja konkrētiem kreditēšanas līgumiem nav noteikts citādi):
12.1. aizņēmuma likmi (fiksētu, mainīgu vai abas) kopā ar informāciju par piemērojamām maksām, kas iekļautas kredīta kopējās izmaksās patērētājam;
12.2. kredīta kopējo summu;
12.3. gada procentu likmi;
12.4. kreditēšanas līguma darbības termiņu, ja tāds ir;
12.5. ja kredīts ir atlikta maksājuma veidā par konkrētām precēm vai pakalpojumiem, – preces vai pakalpojuma cenu un jebkādas sākotnējās iemaksas lielumu;
12.6. kopējo summu, kas jāmaksā patērētājam, un veicamo maksājumu apmēru, ja iespējams;
12.7. obligātu pienākumu uzņemties ar kreditēšanas līgumu saistītu papildu pakalpojumu, piemēram, obligātu apdrošināšanu, ja līguma par papildu pakalpojumu noslēgšana ir nepieciešama, lai saņemtu kredītu vai saņemtu to ar piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem, un minēto pakalpojumu izmaksas nevar noteikt iepriekš.
13. Reklāmā par pārsnieguma kredītu, kas ir jāatmaksā pēc pieprasījuma vai triju mēnešu laikā, ja reklāma veidota, norādot procentu likmi vai citu skaitlisku informāciju par kredīta izmaksām, ar uzskatāma piemēra palīdzību norāda vismaz šo noteikumu 12.1., 12.2. un 12.3.apakšpunktā minēto informāciju.
14. Reklāmā par kreditēšanas līgumu nekustamā īpašuma iegādei vai kreditēšanas līgumu, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku, ja reklāma veidota, norādot procentu likmi vai citu skaitlisku informāciju par kredīta izmaksām, ar uzskatāma piemēra palīdzību norāda šo noteikumu 12.1., 12.2., 12.4., 12.5. un 12.6.apakšpunktā minēto informāciju.
15. Reklāmā par kreditēšanas līgumu, ar kuru saskaņā patērētājam kredīts jāatmaksā laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus, un par kredīta izmantošanu tiek prasīti nenozīmīgi papildu maksājumi salīdzinājumā ar kredīta kopējo summu un kreditēšanas līguma darbības termiņu, ja reklāma veidota, norādot procentu likmi vai citu skaitlisku informāciju par kredīta izmaksām, ar uzskatāma piemēra palīdzību norāda šo noteikumu 12.1., 12.2., 12.4., 12.5. un 12.6.apakšpunktā minēto informāciju.
16. Reklāmā par kreditēšanas līgumu, kuru noslēdzot patērētājam kredīta devēja glabāšanā kā nodrošinājums nododama kāda lieta un ar kuru saskaņā patērētāja atbildība ir ierobežota tikai ar ieķīlāto lietu, ja reklāma veidota, norādot procentu likmi vai citu skaitlisku informāciju par kredīta izmaksām, ar uzskatāma piemēra palīdzību norāda šo noteikumu 12.1., 12.4. un 12.6.apakšpunktā minēto informāciju.
17. Tāda patērētāja kreditēšanas līguma reklāmai, ar kuru saskaņā kredīta devējs klusējot piekritis, ka patērētājs izmanto līdzekļus, kas pārsniedz patērētāja norēķinu kontā esošo naudas līdzekļu atlikumu vai piešķirto pārsnieguma kredītu, piemēro tikai šo noteikumu 11.punktā minētās prasības.
IV. Informācija, kas sniedzama patērētājam pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas
18. Pirms patērētājs ir uzņēmies kreditēšanas līguma saistības vai piekritis piedāvājumam, kredīta devējs vai kredīta starpnieks, balstoties uz kredīta devēja piedāvātajiem kredīta noteikumiem un nosacījumiem un uz patērētāja vēlmēm un sniegtajām ziņām, ja patērētājs ir tādas sniedzis, savlaicīgi nodrošina patērētāju ar informāciju, kas nepieciešama, lai salīdzinātu dažādus piedāvājumus un pieņemtu uz informāciju balstītu lēmumu par kreditēšanas līguma noslēgšanu.
19. Informācijā, ko patērētājam sniedz saskaņā ar šo noteikumu 18.punktu, norāda:
19.1. kredīta veidu;
19.2. kredīta devēja un, ja iesaistīts kredīta starpnieks, iesaistītā kredīta starpnieka nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un faktisko pakalpojuma sniegšanas vietas adresi, ja tā atšķiras no juridiskās adreses. Ja iesaistītais kredīta starpnieks ir fiziska persona, norāda vārdu, uzvārdu, deklarētās dzīvesvietas adresi un faktisko pakalpojuma sniegšanas vietas adresi;
19.3. kredīta kopējo summu un izņemšanas noteikumus;
19.4. kreditēšanas līguma darbības termiņu;
19.5. preci vai pakalpojumu un tā cenu, ja saskaņā ar kreditēšanas līgumu paredzēts piešķirt aizdevumu atlikta maksājuma veidā par konkrētu preci vai pakalpojumu vai paredzēts noslēgt saistīto kreditēšanas līgumu;
19.6. aizņēmuma likmi, noteikumus, kas nosaka aizņēmuma likmes piemērošanu, un bāzes procentu likmi, ja tāda tiek piemērota sākotnējai aizņēmuma likmei, kā arī aizņēmuma likmes maiņas periodus, noteikumus un procedūras. Ja kredītam piemēro atšķirīgas aizņēmuma likmes, minēto informāciju norāda par visām piemērojamām likmēm;
19.7. gada procentu likmi un kopējo summu, kas jāmaksā patērētājam. Minēto informāciju atspoguļo ar uzskatāma piemēra palīdzību, norādot visus gada procentu likmes aprēķinam izmantotos pieņēmumus. Ja patērētājs informējis kredīta devēju par vēlamā kredīta vienu vai vairākiem raksturlielumiem, kredīta devējs minētajā piemērā atspoguļo patērētāja norādītos raksturlielumus. Ja kreditēšanas līgumā ir paredzēti dažādi kredīta izņemšanas veidi ar dažādām maksām vai aizņēmuma likmēm un kredīta devējs gada procentu likmes aprēķinā izmanto šo noteikumu 1.pielikuma 3.2.apakšpunktā minēto pieņēmumu, kredīta devējs norāda, ka gadījumā, ja šā veida kreditēšanas līgumam izmantos citus līdzekļu izņemšanas mehānismus, tiks piemērotas augstākas gada procentu likmes;
19.8. to maksājumu apmēru, skaitu un biežumu, kas jāveic patērētājam, kā arī kārtību, kādā maksājumus novirzīs dažādu nesamaksāto maksājumu samaksai, kuriem piemēro dažādas aizņēmuma likmes (ja šāda kārtība ir noteikta);
19.9. izmaksas, kas saistītas ar viena vai vairāku kontu uzturēšanu, kurus izmantos maksājumu veikšanas un kredīta izņemšanas operāciju reģistrēšanai, norādot maksājuma instrumenta izmaksas gan maksājumu veikšanai, gan kredīta izņemšanai, kā arī jebkuras citas izmaksas, kas izriet no kreditēšanas līguma, un nosacījumus, ar kuriem saskaņā šīs izmaksas var mainīt. Minēto informāciju nenorāda, ja kontu atvēršana saskaņā ar kreditēšanas līgumu ir brīvprātīga vai nav paredzēta;
19.10. notāra izmaksas, ko, slēdzot kreditēšanas līgumu, sedz patērētājs (ja tādas ir paredzētas);
19.11. obligātu pienākumu uzņemties ar kreditēšanas līgumu saistītu papildu pakalpojumu, piemēram, obligātu apdrošināšanu, ja līguma noslēgšana par papildu pakalpojumu ir nepieciešama kredīta saņemšanai vai kredīta saņemšanai ar piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem;
19.12. nokavējuma procentus un to piemērošanas kārtību, kā arī līgumsodu vai citu kompensāciju par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi (ja tādi ir paredzēti);
19.13. informāciju par sekām, ja netiks veikts maksājums;
19.14. nodrošinājumus, ja tādi nepieciešami;
19.15. informāciju par atteikuma tiesībām no kreditēšanas līguma;
19.16. tiesības uz kredīta pirmstermiņa atmaksu un informāciju par kredīta devēja tiesībām uz kompensāciju un minētās kompensācijas noteikšanas kārtību saskaņā ar šo noteikumu 72.punktu (ja tāda ir paredzēta);
19.17. patērētāja tiesības atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam nekavējoties un bez maksas tikt informētam par datubāzes izmantošanu, lai izvērtētu patērētāja spējas atmaksāt kredītu;
19.18. patērētāja tiesības pēc pieprasījuma bez maksas saņemt kreditēšanas līguma projekta eksemplāru;
19.19. laikposmu, kurā pirms līguma slēgšanas sniegtā informācija kredīta devējam ir saistoša (ja tāds ir noteikts).
(Grozīts ar MK 10.07.2012. noteikumiem Nr.482)
20. Šo noteikumu 19.punktā minēto informāciju sniedz atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā iekļautajai Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapai papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju. Visai minētajai informācijai jābūt vienlīdz labi saskatāmai. Kredīta devējs ir izpildījis informēšanas prasības atbilstoši šim punktam un noteikumos par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu noteiktās prasības patērētāja informēšanai pirms distances finanšu pakalpojuma līguma noslēgšanas, ja viņš ir sniedzis patērētājam informāciju atbilstoši minētajai veidlapai.
21. Citu informāciju, kas nav norādīta šo noteikumu 19.punktā un ko kredīta devējs sniedz patērētājam, iekļauj atsevišķā dokumentā, ko pievieno šo noteikumu 2.pielikumā iekļautajai Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapai.
22. Šo noteikumu 18., 19., 20. un 21.punktā minētās prasības nepiemēro:
22.1. kreditēšanas līgumiem, kuri noslēgti nekustamā īpašuma iegādei vai kuru atmaksa ir nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku;
22.2. kreditēšanas līgumiem, kuri paredz, ka patērētājam kredīts jāatmaksā laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus, un ar kuriem saskaņā par kredīta izmantošanu tiek prasīti nenozīmīgi papildu maksājumi salīdzinājumā ar kredīta kopējo summu un kreditēšanas līguma darbības termiņu;
22.3. kreditēšanas līgumiem, kurus noslēdzot patērētājam kredīta devēja glabāšanā kā nodrošinājums nododama kāda lieta un ar kuriem saskaņā patērētāja atbildība ir ierobežota tikai ar ieķīlāto lietu;
22.4. kreditēšanas līgumiem, ar kuriem saskaņā kredīta devējs klusējot piekritis, ka patērētājs izmanto līdzekļus, kas pārsniedz patērētāja norēķinu kontā esošo naudas līdzekļu atlikumu vai piešķirto pārsnieguma kredītu.
23. Kredīta devējs pēc patērētāja pieprasījuma bez maksas izsniedz kreditēšanas līguma projekta eksemplāru, izņemot gadījumu, ja kredīta devējs pieprasījuma izteikšanas brīdī nevēlas noslēgt kreditēšanas līgumu ar patērētāju.
24. Ja par saziņas līdzekli starp kredīta devēju un patērētāju tiek izmantota balss telefonija atbilstoši noteikumiem par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu, finanšu pakalpojumu raksturojumā, kas jāsniedz saskaņā ar minētajiem noteikumiem, ietver vismaz šo noteikumu 19.3., 19.4., 19.5., 19.6. un 19.8.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī gada procentu likmi, atspoguļojot to ar uzskatāma piemēra palīdzību, un kopējo summu, kas jāmaksā patērētājam.
25. Ja līgums pēc patērētāja lūguma noslēgts, izmantojot distances saziņas līdzekli, kas nedod iespēju sniegt informāciju saskaņā ar šo noteikumu 18., 19., 20. un 21.punktu, kredīta devējs uzreiz pēc līguma noslēgšanas, izmantojot Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu (2.pielikums), nodrošina patērētāju ar noteikto informāciju.
26. Kreditēšanas līgumā, ar kuru saskaņā patērētāja veiktos maksājumus tūlīt nenovirza kredīta kopējās summas atmaksai, bet izmanto kapitāla uzkrāšanai saskaņā ar kreditēšanas līgumā vai papildlīgumā noteiktiem laikposmiem un noteikumiem, informācijā, kura saskaņā ar 18., 19., 20. un 21.punktā minētajām prasībām sniedzama patērētājam pirms līguma noslēgšanas, ietver skaidru un lakonisku norādi, ka šāds kreditēšanas līgums negarantē saskaņā ar kreditēšanas līgumu izsniegtās kredīta kopējās summas atmaksu, izņemot gadījumu, ja šāda garantija tiek dota.
27. Lai patērētājs varētu novērtēt piedāvātā kreditēšanas līguma piemērotību viņa vajadzībām un finansiālajai situācijai, kredīta devējs vai kredīta starpnieks pēc patērētāja lūguma izskaidro patērētājam Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapā (2.pielikums) iekļauto informāciju, kā arī piedāvāto pakalpojumu būtiskākos raksturlielumus un sekas, kādas pakalpojumu izmantošana varētu radīt patērētājam, tai skaitā informē par sekām, kas izriet līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ.
V. Informācija par pārsnieguma kredītu, biedru labuma organizāciju noslēgtiem kreditēšanas līgumiem un kreditēšanas līgumiem sākotnējā kreditēšanas līguma saistību izpildei, kas sniedzama patērētājam pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas
28. Pirms patērētājs ir uzņēmies kreditēšanas līguma vai piedāvājuma saistības attiecībā uz pārsnieguma kredīta līgumiem, kas ir jāatmaksā pēc pieprasījuma vai triju mēnešu laikā, kā arī šo noteikumu 31.punktā minētajiem kreditēšanas līgumiem, kredīta devējs vai kredīta starpnieks, balstoties uz kredīta devēja piedāvātajiem kredīta noteikumiem un nosacījumiem un patērētāja vēlmēm un sniegtajām ziņām, ja patērētājs ir tādas sniedzis, savlaicīgi nodrošina patērētāju ar informāciju, kas nepieciešama, lai salīdzinātu dažādus piedāvājumus un pieņemtu uz informāciju balstītu lēmumu par kreditēšanas līguma noslēgšanu.
29. Šo noteikumu 28.punktā minētajā informācijā norāda:
29.1. kredīta veidu;
29.2. kredīta devēja un, ja ir iesaistīts kredīta starpnieks, iesaistītā kredīta starpnieka nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un faktisko pakalpojuma sniegšanas vietas adresi, ja tā atšķiras no juridiskās. Ja iesaistītais kredīta starpnieks ir fiziska persona, norāda vārdu, uzvārdu, deklarētās dzīvesvietas adresi un faktisko pakalpojuma sniegšanas vietas adresi;
29.3. kredīta kopējo summu;
29.4. kreditēšanas līguma darbības termiņu;
29.5. aizņēmuma likmi, šīs likmes piemērošanas noteikumus, bāzes procentu likmi, ko piemēro sākotnējai aizņēmuma likmei, no kreditēšanas līguma noslēgšanas brīža piemērojamās izmaksas un nosacījumus, ar kādiem šīs izmaksas var mainīt, ja izmaksu mainīšana tiek pieļauta;
29.6. gada procentu likmi, atspoguļojot to ar uzskatāma piemēra palīdzību, norādot visus minētās likmes aprēķinam izmantotos pieņēmumus;
29.7. kreditēšanas līguma izbeigšanas kārtību;
29.8. pārsnieguma kredīta līgumiem, kas ir jāatmaksā pēc pieprasījuma vai triju mēnešu laikā, iekļauj norādi, ka patērētājam jebkurā laikā pēc pieprasījuma var lūgt atmaksāt kredīta summu pilnā apmērā, ja šis nosacījums ir attiecināms uz konkrēto kredītu;
29.9. nokavējuma procentus un to piemērošanas kārtību, kā arī līgumsodu vai citu kompensāciju par saistību neizpildi (ja tāda paredzēta);
29.10. patērētāja tiesības atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam nekavējoties un bez maksas tikt informētam par datubāzes izmantošanu, lai izvērtētu patērētāja spējas atmaksāt kredītu;
29.11. pārsnieguma kredīta līgumiem, kas ir jāatmaksā pēc pieprasījuma vai triju mēnešu laikā, norāda informāciju par izmaksām, kas piemērojamas no līguma noslēgšanas brīža, un nosacījumus, ar kādiem šīs izmaksas var mainīt (ja izmaksu mainīšana tiek pieļauta);
29.12. laikposmu, kurā pirms līguma slēgšanas sniegtā informācija kredīta devējam ir saistoša (ja tāds ir noteikts).
30. Šo noteikumu 29.punktā minēto informāciju sniedz atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā iekļautajai Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapai papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju. Visai minētajai informācijai jābūt vienlīdz labi saskatāmai. Kredīta devējs ir izpildījis informēšanas prasības atbilstoši šim punktam un noteikumos par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu noteiktās prasības patērētāja informēšanai pirms distances finanšu pakalpojuma līguma noslēgšanas, ja viņš ir sniedzis patērētājam informāciju atbilstoši minētajai veidlapai.
31. Kreditēšanas līgumiem, ko noslēgušas biedru labuma organizācijas, kā arī kreditēšanas līgumiem, kuros kredīta devējs un patērētājs vienojas par atmaksas kārtību, ja patērētājs nav izpildījis sākotnējā kreditēšanas līguma saistības, un šāda kārtība novērstu iespējamos tiesas procesus par patērētāja kreditēšanas līgumā noteikto saistību neizpildi, kā arī uz patērētāju tādēļ neattiektos mazāk izdevīgi noteikumi par tiem, kas noteikti sākotnējā patērētāja kreditēšanas līgumā, papildus šo noteikumu 29.punktā minētajai informācijai norāda šādu informāciju:
31.1. to maksājumu apmēru, skaitu un biežumu, kas jāveic patērētājam, kā arī kārtību, kādā maksājumus novirzīs dažādu nesamaksāto maksājumu samaksai, kuriem piemēro dažādas aizņēmuma likmes (ja šāda kārtība ir noteikta);
31.2. tiesības uz pirmstermiņa atmaksu un informāciju par kredīta devēja tiesībām uz kompensāciju un minētās kompensācijas noteikšanas kārtību saskaņā ar šo noteikumu 72.punktu (ja tāda ir paredzēta).
32. Ja par saziņas līdzekli starp kredīta devēju un patērētāju tiek izmantota balss telefonija un patērētājs lūdz tūlītēju pārsnieguma kredīta pieejamību, finanšu pakalpojuma raksturojumā iekļauj vismaz šo noteikumu 29.3., 29.5., 29.6. un 29.8.apakšpunktā minēto informāciju. Šo informāciju kredīta devējs sniedz arī par pārsnieguma kredītu, kas jāatmaksā viena mēneša laikā. Šo noteikumu 31.punktā minētajiem kreditēšanas līgumiem raksturojumā papildus iekļauj arī kreditēšanas līguma darbības termiņu.
33. Ja līgums pēc patērētāja lūguma noslēgts, izmantojot distances saziņas līdzekli, kas nedod iespēju sniegt informāciju saskaņā ar šo noteikumu 28., 29., 30. un 31.punktu, kredīta devējs uzreiz pēc kreditēšanas līguma noslēgšanas nodrošina patērētāju ar informāciju par kreditēšanas līgumu saskaņā ar šo noteikumu VI nodaļu, ciktāl tā ir piemērojama.
34. Kredīta devējs pēc patērētāja pieprasījuma bez maksas izsniedz kreditēšanas līguma projekta eksemplāru, kurā iekļauta informācija saskaņā ar šo noteikumu VI nodaļu, ciktāl tā ir piemērojama. Šo punktu nepiemēro, ja kredīta devējs pieprasījuma brīdī nevēlas noslēgt kreditēšanas līgumu ar patērētāju.
VI. Kreditēšanas līgumā norādāmā informācija
35. Kreditēšanas līgumā skaidri un lakoniski norāda (ja specifiskiem kreditēšanas līgumu veidiem nav noteikts citādi):
35.1. kredīta veidu;
35.2. kredīta devēja un, ja iesaistīts kredīta starpnieks, iesaistītā kredīta starpnieka nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, patērētāju un tā adresi. Ja iesaistītais kredīta starpnieks ir fiziska persona, norāda vārdu, uzvārdu, deklarētās dzīvesvietas adresi un faktisko pakalpojuma sniegšanas vietas adresi;
35.3. kreditēšanas līguma darbības termiņu;
35.4. kredīta kopējo summu un kredīta izņemšanas noteikumus;
35.5. preci vai pakalpojumu un tā cenu, ja saskaņā ar kreditēšanas līgumu paredzēts piešķirt aizdevumu atlikta maksājuma veidā par konkrētu preci vai pakalpojumu vai paredzēts noslēgt saistīto kreditēšanas līgumu;
35.6. aizņēmuma likmi, noteikumus, kas nosaka aizņēmuma likmes piemērošanu, bāzes procentu likmi, ja tāda tiek piemērota sākotnējai aizņēmuma likmei, un aizņēmuma likmes maiņas periodus, noteikumus un kārtību. Ja atkarībā no apstākļiem aizņēmumam piemēro atšķirīgas aizņēmuma likmes, kreditēšanas līgumā norāda minēto informāciju par visām piemērojamām likmēm;
35.7. gada procentu likmi un kopējo summu, kas jāmaksā patērētājam un kas aprēķināta kreditēšanas līguma noslēgšanas brīdī, norādot pieņēmumus, kas izmantoti gada procentu likmes aprēķinā;
35.8. to maksājumu apmēru, skaitu un biežumu, kas jāveic patērētājam, kā arī kārtību, kādā maksājumi tiks novirzīti dažādu nesamaksāto maksājumu samaksai, kuriem piemēro dažādas aizņēmuma likmes (ja tāda paredzēta);
35.9. patērētāja tiesības jebkurā brīdī kreditēšanas līguma darbības laikā pēc pieprasījuma un bez maksas saņemt konta izrakstu ar kredīta atmaksas tabulu papīra formātā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, par kuru puses vienojušās kreditēšanas līgumā, ja kreditēšanas līgumā ir noteikta kredīta kopējās summas atmaksa noteiktā termiņā. Kredīta atmaksas tabulā norāda maksājumus, kas jāveic patērētājam, to veikšanas periodus un noteikumus. Tabulā ietver katra kredīta atmaksas maksājuma atšifrējumu, atspoguļojot kredīta kopējās summas atmaksu, procentus, kas aprēķināti, pamatojoties uz aizņēmuma likmi, un papildu izmaksas, ja tādas paredzētas kreditēšanas līgumā. Ja procentu likme nav fiksēta vai saskaņā ar kreditēšanas līgumu papildu izmaksas var tikt mainītas, kredīta atmaksas tabulā skaidri un lakoniski norāda, ka tabulā norādītie dati ir spēkā tikai līdz nākamajai aizņēmuma likmes maiņai vai papildu izmaksu izmaiņām saskaņā ar kreditēšanas līgumu;
35.10. izrakstu, kurā norādīti aizņēmuma likmes un saistīto atkārtoto un vienreizējo izmaksu atmaksas laika periodi un noteikumi, ja saskaņā ar kreditēšanas līgumu veicama izmaksu un procentu atmaksa, neatmaksājot kredīta kopējo summu;
35.11. ja kreditēšanas līgums paredz obligātu konta atvēršanu, maksu par viena vai vairāku kontu uzturēšanu, kuri tiktu izmantoti maksājumu veikšanas un kredīta izņemšanas operāciju reģistrēšanai, norādot maksājumu instrumenta izmaksas gan maksājumu veikšanai, gan kredīta izņemšanai un jebkādas citas izmaksas, kas izriet no kreditēšanas līguma, kā arī nosacījumus, ar kuriem saskaņā šīs maksas var mainīt;
35.12. nokavējuma procentus kreditēšanas līguma noslēgšanas brīdī un to piemērošanas kārtību un līgumsodu vai citu kompensāciju par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi (ja tāda ir paredzēta);
35.13. informāciju par maksājumu neveikšanas sekām;
35.14. pienākumu apmaksāt notāra izmaksas (ja tādas ir paredzētas);
35.15. nodrošinājumu un apdrošināšanu (ja tāda ir nepieciešama);
35.16. informāciju par atteikuma tiesībām no kreditēšanas līguma, laikposmu, kurā var izmantot atteikuma tiesības, un citus minēto tiesību izmantošanas nosacījumus, tai skaitā informāciju par patērētāja pienākumu atmaksāt kredīta devējam saņemto kredīta summu un procentus saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, kā arī maksājamo procentu apmēru dienā;
35.17. informāciju par Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 31.pantā noteiktajiem patērētāja prasījumiem saistībā ar patērētāja kreditēšanu preču vai pakalpojumu iegādei, kā arī šo tiesību izmantošanas nosacījumus;
35.18. informāciju par tiesībām uz kredīta pirmstermiņa atmaksu, par pirmstermiņa atmaksas procedūru, kā arī informāciju par kredīta devēja tiesībām uz kompensāciju un minētās kompensācijas noteikšanas kārtību saskaņā ar šo noteikumu 72.punktu (ja tāda ir paredzēta);
35.19. kārtību, kas jāievēro, izmantojot tiesības izbeigt kreditēšanas līgumu;
35.20. informāciju par pastāvošo ārpustiesas strīdu izskatīšanas mehānismu patērētājam un tā izmantošanas iespējām (ja tāds ir paredzēts);
35.21. citus līguma noteikumus un nosacījumus (ja tādi ir paredzēti);
35.22. uzraudzības iestādes nosaukumu un adresi.
36. Šo noteikumu 35.9.apakšpunktā minētajā gadījumā kredīta devējs jebkurā brīdī kreditēšanas līguma darbības laikā bez maksas izsniedz patērētājam konta izrakstu kredīta atmaksas tabulas veidā.
37. Kreditēšanas līgumā, ar kuru saskaņā patērētāja veiktos maksājumus tūlīt nenovirza attiecīgās kredīta kopējās summas atmaksai, bet izmanto kapitāla uzkrāšanai saskaņā ar kreditēšanas līgumā vai papildlīgumā noteiktiem laika periodiem un nosacījumiem, kredīta devējs šo noteikumu 35.punktā minētajā informācijā ietver skaidru un lakonisku norādi, ka šāds kreditēšanas līgums negarantē saskaņā ar kreditēšanas līgumu izsniegtās kredīta kopējās summas atmaksu, ja vien šāda garantija netiek dota.
38. Līgumā par pārsnieguma kredītu, kas ir jāatmaksā pēc pieprasījuma vai triju mēnešu laikā, skaidri un lakoniski norāda:
38.1. kredīta veidu;
38.2. kredīta devēja un iesaistītā kredīta starpnieka nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, patērētāju un tā adresi. Ja iesaistītais kredīta starpnieks ir fiziska persona, norāda vārdu, uzvārdu, deklarētās dzīvesvietas adresi un faktisko pakalpojuma sniegšanas vietas adresi;
38.3. kreditēšanas līguma darbības termiņu;
38.4. kredīta kopējo summu un izmantošanas nosacījumus;
38.5. aizņēmuma likmi, noteikumus, kas nosaka aizņēmuma likmes piemērošanu, bāzes procentu likmi, ja tāda tiek piemērota sākotnējai aizņēmuma likmei, kā arī aizņēmuma likmes maiņas periodus, nosacījumus un kārtību. Ja pārsnieguma kredītam piemēro atšķirīgas aizņēmuma likmes, kreditēšanas līgumā minēto informāciju norāda par visām piemērojamām likmēm;
38.6. gada procentu likmi un kredīta kopējās izmaksas patērētājam, kas aprēķinātas kreditēšanas līguma noslēgšanas brīdī. Kreditēšanas līgumā norāda visus pieņēmumus, kas izmantoti minētās likmes aprēķinam atbilstoši šo noteikumu 2.2. un 2.4.apakšpunktam un 6.punktam;
38.7. norādi, ka patērētājam jebkurā laikā pēc kredīta devēja pieprasījuma var lūgt atmaksāt kredīta summu pilnā apmērā;
38.8. informāciju par maksājumiem, kuri piemērojami no pārsnieguma kredīta līguma noslēgšanas brīža, un nosacījumus, ar kuriem saskaņā šie maksājumi var tikt mainīti.
39. Kreditēšanas līgumā, kurš paredz, ka patērētājam ir jāatmaksā kredīts laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus, un ar kuru saskaņā par kredīta izmantošanu tiek prasīti nenozīmīgi papildu maksājumi salīdzinājumā ar kredīta kopējo summu un kreditēšanas līguma darbības termiņu, norāda šo noteikumu 35.1., 35.2., 35.3., 35.4., 35.5., 35.6., 35.8., 35.11., 35.12., 35.13., 35.14., 35.15., 35.18., 35.19., 35.20., 35.21. un 35.22.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī kopējo summu, kas jāmaksā patērētājam.
40. Kreditēšanas līgumā nekustamā īpašuma iegādei vai kreditēšanas līgumā, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku, norāda šo noteikumu 35.1., 35.2., 35.3., 35.4., 35.5., 35.6., 35.8., 35.9., 35.10., 35.11., 35.12., 35.13., 35.14., 35.15., 35.18., 35.19., 35.20., 35.21. un 35.22.apakšpunktā minēto informāciju.
41. Kreditēšanas līgumā, kuru noslēdzot patērētājam kredīta devēja glabāšanā kā nodrošinājums nododama kāda lieta un ar kuru saskaņā patērētāja atbildība ir ierobežota tikai ar ieķīlāto lietu, norāda šo noteikumu 35.1., 35.2., 35.3., 35.4., 35.6., 35.8., 35.12., 35.13., 35.14., 35.15., 35.18., 35.19., 35.20., 35.21. un 35.22.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī kopējo summu, kas jāmaksā patērētājam, ķīlas detalizētu raksturojumu, kas nodrošinātu tās identifikāciju, ķīlas novērtējumu un kredīta devēja atbildību par ķīlas saglabāšanu kreditēšanas līguma darbības laikā, norādot apdrošināšanas sabiedrību, kurā apdrošināta kredīta devēja civiltiesiskā atbildība par savas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu kredīta devēja glabāšanā nodotajai ķīlai atbilstoši šo noteikumu 61.punktam.
42. Kreditēšanas līgumā, ko noslēgusi biedru labuma organizācija, norāda vismaz šo noteikumu 35.1., 35.2., 35.3., 35.4., 35.5., 35.6., 35.7., 35.8. un 35.12.apakšpunktā minēto informāciju.
43. Kreditēšanas līgumā, kurā kredīta devējs un patērētājs vienojas par atmaksas kārtību, ja patērētājs nav izpildījis sākotnējā kreditēšanas līguma saistības, un šāda kārtība novērstu iespējamos tiesas procesus par patērētāja kreditēšanas līgumā noteikto saistību neizpildi, kā arī uz patērētāju tādēļ neattiektos mazāk izdevīgi noteikumi par tiem, kas noteikti sākotnējā patērētāja kreditēšanas līgumā, norāda vismaz šo noteikumu 35.1., 35.2., 35.3., 35.4., 35.5., 35.6., 35.7., 35.8., 35.9., 35.12. un 35.18.apakšpunktā minēto informāciju. Tomēr, ja uz kreditēšanas līgumu attiecas šo noteikumu 38.punktā minētie nosacījumi, piemēro tikai šo noteikumu 38.punktu.
44. Ja starp patērētāju un kredīta devēju noslēgts līgums par norēķinu konta atvēršanu ar iespēju, ka patērētājam ir tiesības izmantot līdzekļus, kas pārsniedz patērētāja norēķinu kontā esošo naudas līdzekļu atlikumu vai piešķirto pārsnieguma kredītu, līgumā par norēķinu konta atvēršanu papildus iekļauj informāciju par aizņēmuma likmi, šīs likmes piemērošanas noteikumiem, bāzes procentu likmi, ko piemēro sākotnējai aizņēmuma likmei, no kreditēšanas līguma noslēgšanas brīža piemērojamām izmaksām un nosacījumiem, ar kādiem šīs izmaksas var mainīt, ja izmaksu mainīšana tiek pieļauta. Šādiem līgumiem šo noteikumu 35., 36., 37. un 38.punktā minētās prasības nepiemēro.
45. Visi grozījumi un papildinājumi kreditēšanas līgumā veicami rakstiski (papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju), un tos paraksta abas puses, izņemot grozījumus, kas izriet no kreditēšanas līgumā noteiktajiem aizņēmuma likmes maiņas noteikumiem, ja kredīta devējs patērētāju ir informējis par minētajām izmaiņām atbilstoši šo noteikumu 62., 63. vai 65.punktam.
46. Patērētāja pienākums ir maksāt tikai kreditēšanas līgumā paredzētos maksājumus.
47. Kreditēšanas līgumā norādītajai informācijai jābūt vienlīdz labi saskatāmai.
VII. Prasības, kas piemērojamas patērētāja kreditēšanai pret kustamas lietas ķīlu
48. Sniegt patērētājam kreditēšanas pakalpojumu, kurā kredīta devēja valdījumā kā nodrošinājums nododama kāda kustama lieta un patērētāja atbildība ir ierobežota tikai ar ieķīlāto kustamo lietu (turpmāk – ķīla), ir aizliegts laikposmā no pulksten 20.00 līdz 8.00.
49. Šo noteikumu 48.punktā minēto patērētāja kreditēšanu pret ķīlu atļauts veikt tikai ēkā vai ēkas daļā. Patērētāja kreditēšanu pret ķīlu aizliegts organizēt īslaicīgas lietošanas, pagaidu un sezonas būvēs.
(Grozīts ar MK 10.07.2012. noteikumiem Nr.482)
50. Kredīta devējam jānodrošina tā glabāšanā nodoto ķīlu droša uzglabāšana tam paredzētā glabātavā, nodrošinot tādus glabāšanas apstākļus, lai nepiederošas personas nevarētu piekļūt ķīlām.
51. Glabātava ir vienā ēkā ar klientu apkalpošanas zāli, un tā ir izolēta no citām telpām un klientu apkalpošanas zāles. Ieeja glabātavā nedrīkst atrasties klientu tiešas redzamības un pieejamības zonā.
52. Lielgabarīta ķīlas, kuras fiziski nav iespējams uzglabāt šo noteikumu 51.punktā minētajā glabātavā, var glabāt citā speciāli iekārtotā telpā, kas var atrasties atsevišķā ēkā, vai stāvlaukumā, nodrošinot tādus glabāšanas apstākļus, lai nepiederošas personas nevarētu piekļūt ķīlām. Kredīta devējs lielgabarīta ķīlas glabāšanas vietā nodrošina diennakts apsardzi un videonovērošanu saskaņā ar šo noteikumu 53.punktu.
53. Kredīta devējs noslēdz vienu vai vairākus līgumus ar apsardzes komersantiem, kuri darbojas saskaņā ar Apsardzes darbības likumu, lai nodrošinātu, ka patērētāja kreditēšanas pakalpojuma sniegšanas vietā tiek izpildīti šādi nosacījumi:
53.1. šo noteikumu 49.punktā minētā ēka vai ēkas daļa, kas tiek izmantota, lai sniegtu pakalpojumu – patērētāja kreditēšana pret kustamas lietas ķīlu –, tai skaitā glabātava, ir aprīkota ar automātisku apsardzes un ugunsgrēka signalizācijas iekārtu, kas savienota ar centrālo apsardzes pulti, izmantojot ne mazāk kā divus dažādus trauksmes signāla pārraides kanālus;
53.2. notiek nepārtraukta glabātavas, klientu apkalpošanas zāles un ieejas iekšējā un ārējā videonovērošana, izmantojot videonovērošanas kameras un veicot videoierakstu reālā laika režīmā (videoieraksta izšķirtspējai jābūt ne mazākai kā 520 TV līnijas, 25 kadri sekundē katras kameras videoierakstam ar sākotnēju datu plūsmu, ne mazāku kā 184,25 Mb/s, un piemērojot H.264/AVC/MPEG-4 Part 10 standartu videodatu kompresijai), nodrošinot ierakstošo iekārtu un videoierakstu drošu saglabāšanu, lai nepieļautu to prettiesisku iznīcināšanu. Videoierakstu glabā vismaz mēnesi, skaitot no videoieraksta izdarīšanas dienas;
53.3. kreditēšanas pakalpojuma sniegšana, ķīlu pieņemšana un izsniegšana notiek videonovērošanas zonā;
53.4. pie ieejas pakalpojuma sniegšanas telpā izvieto informatīvas zīmes, kas brīdina patērētāju par videonovērošanu;
53.5. kreditēšanas pakalpojuma sniegšanas telpu un glabātavu aprīko ar trauksmes signalizācijas pogu, kas savienota ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti.
54. Aizliegts pieņemt par ķīlu lietu:
54.1. kurai kredīta devējs nevar nodrošināt tai nepieciešamos īpašos glabāšanas nosacījumus (īpašu temperatūras režīmu, apgaismojumu, mitruma režīmu un citus nosacījumus), kuru dēļ lieta var tikt bojāta;
54.2. kura ir izņemta no privāttiesiskas apgrozības;
54.3. kuras apgrozība ir ierobežota;
54.4. kurai ir iznīcināts vai bojāts lietas ražotāja piešķirtais identifikācijas numurs vai citādi ir apgrūtināta vai padarīta par neiespējamu lietas identifikācija.
55. Kredīta devēja pienākums ir pārliecināties par tās personas identitāti, no kuras ķīla tiek pieņemta.
56. Kredīta devējam jānodrošina tā valdījumā nodoto ķīlu uzskaite, ievērojot šādus nosacījumus:
56.1. uzskaite ir jāveic elektroniskā veidā, izmantojot atbilstošu uzskaites programmu, kas nodrošina:
56.1.1. drošu datu glabāšanu;
56.1.2. jebkuru ar datiem veiktu darbību (ierakstīšanas, labošanas, apskates, dzēšanas) vēstures saglabāšanu;
56.1.3. automātisku ieraksta numura ģenerēšanu;
56.1.4. pievienojuma datņu, piemēram, fotoattēlu un ieskenētu dokumentu saglabāšanu kopā ar reģistrācijas ierakstu;
56.1.5. lietotāja identifikāciju;
56.1.6. veikto ierakstu izdruku veikšanu;
56.2. ja elektroniskā uzskaite tiek veikta lokāli (dati netiek tiešsaistē pārsūtīti un glabāti uz attālināta servera, kas nodrošina datu rezerves kopēšanu un attālinātu piekļuvi reģistra informācijai), papildus veic rakstisku uzskaiti, izmantojot caurauklotu, apzīmogotu reģistrācijas žurnālu ar numurētām lapaspusēm.
57. Šo noteikumu 56.punktā minētajā uzskaites sistēmā reģistrē šādus datus:
57.1. patērētāja vārdu, uzvārdu un pases datus (personas kods, pases numurs);
57.2. noslēgtā kreditēšanas līguma numuru un noslēgšanas datumu;
57.3. kredīta kopējo summu;
57.4. ķīlas novērtējuma summu;
57.5. ķīlas aprakstu, ievērojot šādus nosacījumus:
57.5.1. ja kredīta devēja valdījumā par ķīlu tiek nodoti dārgmetāli un to izstrādājumi, uzskaitē norāda dārgmetāla veidu, provi, svaru gramos (ar 0,1 g precizitāti), lietas aprakstu, kas nodrošina tās identificēšanu, pievienojot lietas fotoattēlu;
57.5.2. ja kredīta devēja valdījumā par ķīlu tiek nodoti dārgakmeņi un to izstrādājumi, uzskaitē norāda dārgakmeņu veidu, tā svaru karātos (ar 0,001 ct precizitāti), lietas aprakstu, kas nodrošina tās identificēšanu, pievienojot lietas fotoattēlu;
57.5.3. citu veidu ķīlu uzskaitē norāda ieķīlātās lietas nosaukumu, ražotāja piešķirto identifikācijas numuru, marku, modeli, lietas aprakstu, kas nodrošina tās identificēšanu, pievienojot lietas fotoattēlu;
57.6. patērētāja veiktos maksājumus saskaņā ar kreditēšanas līgumu;
57.7. ķīlas izpirkšanas datumu vai ķīlas pārdošanas datumu, ja ķīla tiek realizēta patērētāja parādsaistību dzēšanai.
58. Šo noteikumu 57.1., 57.2., 57.3., 57.4. un 57.5.apakšpunktā minētos datus reģistrē uzskaites sistēmā nekavējoties pēc kreditēšanas līguma noslēgšanas. Šo noteikumu 57.6.apakšpunktā minētos datus reģistrē uzskaites sistēmā nekavējoties pēc patērētāja veiktā maksājuma saņemšanas. Šo noteikumu 57.7.apakšpunktā minētos datus reģistrē uzskaites sistēmā nekavējoties pēc ķīlas izpirkšanas vai ķīlas pārdošanas.
59. Šo noteikumu 57.punktā minētos ķīlu uzskaites datus glabā ne mazāk kā vienu gadu no ķīlas izpirkšanas dienas vai ne mazāk kā piecus gadus no ķīlas pārdošanas dienas.
60. Kredīta devējs izstrādā tā valdījumā nodoto ķīlu identifikācijas sistēmu, kas nodrošinātu ķīlu nepārprotamu identifikāciju atbilstoši šo noteikumu 56.punktā minētajā uzskaites sistēmā izdarītajam ierakstam un noslēgtajam kreditēšanas līgumam.
61. Kredīta devējam ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par savas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu kredīta devēja glabāšanā nodotajai ķīlai. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas atbildības limits par apdrošināšanas periodu nedrīkst būt mazāks par kredīta devēja izsniegto aizdevumu kopējo summu.
VIII. Patērētāja informēšana
62. Ja kreditēšanas līgumā paredzētas kredīta devēja tiesības grozīt aizņēmuma likmi, kreditēšanas līguma darbības laikā kredīta devējs individuāli informē patērētāju par jebkurām izmaiņām aizņēmuma likmē vienu mēnesi pirms šo izmaiņu stāšanās spēkā, ja citos tiesību aktos nav noteikts citādi vai līgumā nav noteikts garāks termiņš. Šādu informāciju sniedz rakstiski vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, par kuru kredīta devējs vienojas ar patērētāju, norādot informāciju par maksājumu apmēru pēc aizņēmuma likmes izmaiņu spēkā stāšanās, kā arī informāciju par izmaiņām maksājumu skaitā un biežumā.
63. Ja izmaiņas aizņēmuma likmē izriet no izmaiņām, kas notikušas bāzes procentu likmē (Rigibor/Libor, Euribor vai citas), un informācija par jauno aizņēmuma likmes mainīgo daļu ir publiski pieejama, tai skaitā arī kredīta devēja telpās, puses kreditēšanas līgumā var vienoties, ka minēto informāciju patērētājam sniedz periodiski atbilstoši kreditēšanas līgumā noteiktajiem termiņiem.
64. Ja noslēgts pārsnieguma kredīta līgums, kredīta devējs patērētāju regulāri informē konta izrakstā, papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, par kuru puses vienojušās kreditēšanas līgumā, par:
64.1. precīzu laika periodu, uz kuru attiecas konta izraksts;
64.2. izņemtā kredīta summām un to izņemšanas datumiem;
64.3. iepriekšējā konta izraksta bilanci un tā datumu;
64.4. jauno bilanci;
64.5. patērētāja veikto maksājumu datumiem un summām;
64.6. piemēroto aizņēmuma likmi;
64.7. jebkādām piemērotajām izmaksām;
64.8. minimālo maksājamo summu, ja tāda ir noteikta.
65. Papildus šo noteikumu 64.punktā noteiktajam, pārsnieguma kredīta līguma darbības laikā kredīta devējs individuāli informē patērētāju par aizņēmuma likmes vai saskaņā ar kreditēšanas līgumu maksājamo izmaksu palielinājumu vienu mēnesi pirms šo izmaiņu stāšanās spēkā, ja citos tiesību aktos nav noteikts citādi vai līgumā nav noteikts garāks termiņš. Šādu informāciju sniedz papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, par kuru kredīta devējs vienojas ar patērētāju. Puses pārsnieguma kredīta līgumā var vienoties, ka minēto informāciju patērētājam sniedz šo noteikumu 64.punktā noteiktajā kārtībā, ja izmaiņas aizņēmuma likmē izriet no izmaiņām, kas notikušas bāzes procentu likmē (Rigibor/Libor, Euribor vai citas), un informācija par jauno aizņēmuma likmes mainīgo daļu ir publiski pieejama, tai skaitā arī kredīta devēja telpās.
66. Ja starp patērētāju un kredīta devēju noslēgts līgums par norēķinu konta atvēršanu ar iespēju, ka patērētājam ir tiesības izmantot līdzekļus, kas pārsniedz patērētāja norēķinu kontā esošo naudas līdzekļu atlikumu vai piešķirto pārsnieguma kredītu, kredīta devējs patērētājam regulāri sniedz informāciju par aizņēmuma likmi, šīs likmes piemērošanas noteikumiem, bāzes procentu likmi, ko piemēro sākotnējai aizņēmuma likmei, no kreditēšanas līguma noslēgšanas brīža piemērojamām izmaksām un nosacījumiem, ar kādiem šīs izmaksas var mainīt, ja izmaksu mainīšana tiek pieļauta. Šo informāciju sniedz papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju.
67. Ja noslēgts kreditēšanas līgums, ar kuru saskaņā kredīta devējs klusējot piekritis, ka patērētājs izmanto līdzekļus, kas pārsniedz patērētāja norēķinu kontā esošo naudas līdzekļu atlikumu vai piešķirto pārsnieguma kredītu, ievērojamas pārsniegšanas gadījumā, kas ilgst vairāk nekā vienu mēnesi, kredīta devējs nekavējoties informē patērētāju papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju par pārsniegumu, tā summu, piemērojamo aizņēmuma likmi un jebkādu piemērojamo līgumsodu vai citu kompensāciju par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izmaksām vai nokavējuma procentiem.
68. Ja kredīta devējs cedē prasījumus, kas izriet no kreditēšanas līguma, trešajai personai, kredīta devējs informē patērētāju par cesiju, izņemot gadījumus, ja sākotnējais kredīta devējs, kas noslēdzis līgumu ar cesionāru, turpina apkalpot kredītu attiecībā pret patērētāju vai noslēgts tāds kreditēšanas līgums, ar kuru saskaņā kredīta devējs klusējot piekritis, ka patērētājs izmanto līdzekļus, kas pārsniedz patērētāja norēķinu kontā esošo naudas līdzekļu atlikumu vai piešķirto pārsnieguma kredītu.
IX. Kredīta pirmstermiņa atmaksa
69. Patērētāja pienākums ir maksāt procentus un citus maksājumus tikai par to laikposmu, līdz kuram patērētājs pilnībā nokārto savas kredīta saistības saskaņā ar kreditēšanas līgumu.
70. Par tiesību izmantošanu pildīt kredīta saistības pirms noteiktā termiņa patērētājs rakstiski informē kredīta devēju. Puses ir tiesīgas vienoties kreditēšanas līgumā par termiņu, kurā patērētājam jāveic kredīta devēja informēšana.
71. Kredīta devējam nav tiesību prasīt kompensāciju par kredīta saistību pildīšanu pirms noteiktā termiņa, izņemot šo noteikumu 72.punktā noteikto gadījumu.
72. Ja kredīts tiek atmaksāts pirms termiņa laikposmā, attiecībā uz kuru kreditēšanas līgumā ir noteikta fiksēta aizņēmuma likme, kredīta devējs ir tiesīgs saņemt godīgu un objektīvi pamatotu kompensāciju par iespējamām izmaksām, kas tieši saistītas ar kredīta atmaksu pirms termiņa. Šāda kompensācija nevar pārsniegt:
72.1. 1 % no kredīta summas, kas ir atmaksāta pirms termiņa, ja laikposms starp pirmstermiņa atmaksas dienu un kreditēšanas līguma darbības termiņa beigām pārsniedz vienu gadu;
72.2. 0,5 % no kredīta summas, kas ir atmaksāta pirms termiņa, ja laikposms starp pirmstermiņa atmaksu un kreditēšanas līguma darbības termiņa beigām nepārsniedz vienu gadu.
73. Kredīta devējam nav tiesību prasīt šo noteikumu 72.punktā minēto kompensāciju par pirmstermiņa atmaksu, ja:
73.1. pirms termiņa atmaksātā summa 12 mēnešu periodā nepārsniedz 9960 euro;
73.2. atmaksa veikta saskaņā ar apdrošināšanas līgumu, kas paredzēts kredīta atmaksāšanas garantēšanai;
73.3. atmaksa veikta saskaņā ar pārsnieguma kredīta līgumu;
73.4. atmaksa veikta laikposmā, attiecībā uz kuru nav noteikta fiksēta aizņēmuma likme.
(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.914)
74. Kompensācija, ko pieprasa saskaņā ar šo noteikumu 72.punktu, nedrīkst pārsniegt procentu maksājumu summu, ko patērētājs būtu samaksājis laikā starp pirmstermiņa atmaksas veikšanas dienu un nolīgto kreditēšanas līguma darbības termiņa beigu dienu.
75. Šo noteikumu 72., 73. un 74.punktā minētās prasības nepiemēro kreditēšanas līgumiem:
75.1. kurus noslēdzot kredīta devēja valdījumā par nodrošinājumu nododama kāda kustama lieta un patērētāja atbildība ir ierobežota tikai ar ieķīlāto kustamo lietu;
75.2. kuri paredz, ka patērētājam kredīts jāatmaksā laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus, un ar kuriem saskaņā par kredīta izmantošanu tiek prasīti nenozīmīgi papildu maksājumi salīdzinājumā ar kredīta kopējo summu un kreditēšanas līguma darbības termiņu;
75.3. kuros kredīta devējs un patērētājs vienojas par atmaksas kārtību, ja patērētājs nav izpildījis sākotnējā kreditēšanas līguma saistības, un šāda kārtība novērstu iespējamos tiesas procesus par patērētāja kreditēšanas līgumā noteikto saistību neizpildi, kā arī uz patērētāju tādēļ neattiektos mazāk izdevīgi noteikumi par tiem, kas noteikti sākotnējā patērētāja kreditēšanas līgumā.
X. Beztermiņa kreditēšanas līguma izbeigšana
76. Patērētājam ir tiesības saskaņā ar līgumā noteikto kārtību bez maksas izbeigt beztermiņa kreditēšanas līgumu jebkurā laikā, ja vien puses nav vienojušās par paziņošanas termiņu. Šāds termiņš nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi.
77. Ja par to panākta vienošanās kreditēšanas līgumā, kredīta devējam ir tiesības:
77.1. saskaņā ar līgumā noteikto kārtību izbeigt beztermiņa kreditēšanas līgumu, vismaz divus mēnešus iepriekš iesniedzot patērētājam paziņojumu papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, par kuru puses vienojušās kreditēšanas līgumā;
77.2. objektīvi pamatotu iemeslu dēļ pārtraukt patērētāja tiesības izmantot līdzekļus saskaņā ar beztermiņa kreditēšanas līgumu, ja iespējams, pirms pārtraukšanas vai tūlīt pēc tās informējot patērētāju par šādu pārtraukšanu un par tās iemesliem papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, par kuru puses vienojušās kreditēšanas līgumā, ja vien šādas informācijas sniegšana nav aizliegta citos tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktos vai citos Eiropas Savienības tiesību aktos, kas saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību ieviešami nacionālajos tiesību aktos, vai nav pretrunā sabiedriskās kārtības vai sabiedriskās drošības interesēm.
78. Šajā nodaļā minētās prasības nepiemēro pārsnieguma kredīta līgumiem, kas ir jāatmaksā pēc pieprasījuma vai triju mēnešu laikā, un kreditēšanas līgumiem, ar kuriem saskaņā kredīta devējs klusējot piekritis, ka patērētājs izmanto līdzekļus, kas pārsniedz patērētāja norēķinu kontā esošo naudas līdzekļu atlikumu vai piešķirto pārsnieguma kredītu.
XI. Kredīta starpnieka pienākumi
79. Kredīta starpnieks patērētājiem paredzētā reklāmā un dokumentācijā norāda savu pilnvaru apjomu, kā arī to, vai viņš sadarbojas ar vienu vai vairākiem kredīta devējiem vai darbojas kā neatkarīgs brokeris.
80. Maksu, kas patērētājam jāmaksā kredīta starpniekam par viņa sniegtajiem pakalpojumiem (ja tāda ir maksājama), starpnieks paziņo patērētājam, un patērētājs un kredīta starpnieks par to vienojas pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju.
81. Maksu, kas patērētājam jāmaksā kredīta starpniekam par viņa sniegtajiem pakalpojumiem (ja tāda ir maksājama), kredīta starpnieks paziņo kredīta devējam, lai varētu aprēķināt gada procentu likmi.
82. Šo noteikumu IV un V nodaļa neattiecas uz ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem, kas rīkojas kā kredīta palīgstarpnieki. Šādā gadījumā kredīta devēja pienākums ir nodrošināt, lai patērētājs saņemtu šo noteikumu IV un V nodaļā norādīto informāciju, kas sniedzama patērētājam pirms līguma noslēgšanas.
XII. Noslēguma jautājumi
83. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumus Nr.692 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 134.nr.).
84. Šo noteikumu IV, V, VI un VII nodaļas prasības stājas spēkā 2011.gada 1.maijā. Līdz 2011.gada 1.maijam patērētāja kreditēšanas līgumā norāda informāciju atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumu Nr.692 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 134.nr.) 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. un 26.punktam.
85. Šo noteikumu 56.punktā minētā prasība veikt rokas ķīlu uzskaiti elektroniskā veidā atbilstoši minētajā punktā noteiktajiem kritērijiem stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī. Līdz 2011.gada 31.decembrim uzskaiti veic, ievērojot šo noteikumu 55., 57., 58. un 59.punktā minētās prasības, izmantojot caurauklotu, apzīmogotu reģistrācijas žurnālu ar numurētām lapaspusēm vai elektroniskā veidā.
86. Šos noteikumus nepiemēro kreditēšanas līgumiem, kas ir noslēgti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, izņemot šo noteikumu 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 76. un 77.punktu, kuru piemēro beztermiņa kreditēšanas līgumiem, kas ir spēkā šo noteikumu spēkā stāšanās dienā.
87. Noteikumi piemērojami ar 2011.gada 1.janvāri.
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
(MK 10.07.2012. noteikumu Nr.482 redakcijā)
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:
1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 23.aprīļa Direktīvas 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK;
2) Komisijas 2011.gada 14.novembra Direktīvas 2011/90/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/48/EK I pielikuma II daļu, nosakot papildu pieņēmumus gada procentu likmes aprēķināšanai.
Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1219
Gada procentu likmes aprēķināšanas metode
(Pielikums grozīts ar MK 10.07.2012. noteikumiem Nr.482; MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.914)
Gada procentu likmes aprēķināšanas metode

1. Pamatvienādojums, ar ko nosaka gada procentu likmi un izsaka ekvivalenci gada periodā starp esošo aizdevumu, no vienas puses, un kopējo esošo atmaksas un izmaksu vērtību, no otras puses, ir šāds:

, kur
X – gada procentu likme;

m – kredīta izmaksu kopējais skaits;

k – konkrētās kredīta izmaksas kārtas numurs, tātad 1 £ k £ m;

Ck – izmaksājamā kredīta k daļas apmērs;

tk – gados un gada daļās izteikts starplaiks starp pirmo kredīta izmaksas datumu un katras nākamās kredīta daļas izmaksas datumu, tātad t1=0;

m’ – atmaksas vai izmaksu maksājumu kopējais skaits;

l – konkrētā maksājuma vai izmaksu maksājuma kārtas numurs;

Dl – maksājuma vai izmaksu maksājuma summa;

sl – gados un gada daļās izteikts starplaiks starp pirmās kredīta izņemšanas datumu un katra kredīta atmaksas maksājuma vai izmaksu maksājuma datumu.

2. Aprēķinot gada procentu likmi, ņem vērā šādus nosacījumus:

2.1. summas, ko maksā abas puses, dažādos laikos var būt atšķirīgas, un tās var maksāt atšķirīgos laika intervālos;

2.2. procentu likmes aprēķināšanas sākuma datums ir pirmās kredīta daļas izmaksas diena;

2.3. intervāli starp datumiem, kas lietoti aprēķinos, izsakāmi gados vai gada daļās, par gadu pieņemot standarta gadu ar 365 dienām (vai 366 dienām garajā gadā), 52 nedēļām vai 12 vienādiem mēnešiem (vienādā mēnesī ir 30,41666 dienas (365/12) neatkarīgi no tā, vai tas ir garais gads);

2.4. aprēķina rezultāts izsakāms ar precizitāti vismaz līdz vienai decimāldaļai aiz komata (ja otrais cipars aiz komata ir 5 vai lielāks, pirmais cipars aiz komata noapaļojams uz augšu);

2.5. šā pielikuma 1.punktā minēto gada procentu likmes aprēķina vienādojumu var pārveidot, izmantojot vienu summu un plūsmu jēdzienu (Ak), kas būs pozitīva vai negatīva (samaksāta vai saņemta laika periodos no 1 līdz k, kas izteikti gados):

, kur
S – esošā plūsmu bilance. Ja mērķis ir saglabāt plūsmu līdzvērtīgumu, tā vērtība būs nulle.

3. Aprēķinot gada procentu likmi, var tikt izmantoti šādi papildu pieņēmumi:

3.1. ja kreditēšanas līgumā patērētājam piešķirta kredīta izņemšanas brīvība, kopējo kredīta summu uzskata par izņemtu nekavējoties un pilnībā;

3.2. ja kreditēšanas līgumā patērētājam kopumā piešķirta kredīta izņemšanas brīvība, taču dažādiem kredīta izņemšanas veidiem paredzēts ierobežojums attiecībā uz summu un laikposmu, kopējo kredīta summu uzskata par izņemtu kreditēšanas līgumā norādītajā agrākajā datumā un saskaņā ar tajā minētajiem kredīta izņemšanas ierobežojumiem;

3.3. ja kreditēšanas līgumā ir paredzēti dažādi kredīta izņemšanas veidi ar dažādām maksām vai aizņēmuma likmēm, kopējo kredīta summu uzskata par izņemtu ar visaugstāko maksu un aizņēmuma likmi, kas tiek piemērota visbiežāk izmantojamiem kredīta izmaksas veidiem konkrētam kreditēšanas līgumam;

3.4. pārsnieguma (overdraft) kreditēšanas līgumiem kredīta kopējo summu uzskata par izmaksātu pilnībā un par visu kreditēšanas līgumā paredzēto laikposmu. Ja kreditēšanas līguma darbības ilgums nav noteikts, gada procentu likmi aprēķina, pieņemot, ka kredīts jāatmaksā triju mēnešu laikā;

3.5. beztermiņa kreditēšanas līgumiem (izņemot pārsnieguma (overdraft) kreditēšanas līgumus), kuriem nav noteikts termiņš un saskaņā ar kuriem kredīti noteiktā termiņā vai pēc noteikta laika jāatmaksā pilnā apmērā, taču pēc atmaksas tos var atkārtoti izņemt, gada procentu likmi aprēķina, pieņemot, ka:

3.5.1. kredīts ir piešķirts uz gadu, skaitot no sākotnējās izņemšanas dienas, un patērētāja pēdējais maksājums dzēš iespējamo kredīta kopējās summas, procentu un citu maksu atlikumu;

3.5.2. patērētājs atmaksā kredīta kopējo summu, veicot vienādus ikmēneša maksājumus, atmaksu sākot mēnesi pēc sākotnējās kredīta izņemšanas dienas. Tomēr gadījumos, ja katrā maksājuma periodā kredīta kopējā summa ar vienu maksājumu jāatmaksā pilnībā, pieņem, ka turpmāka visas kredīta kopējās summas izņemšana un atmaksa, ko veic patērētājs, notiek gada laikā. Procentus un citas maksas piemēro atbilstoši minētajai kredīta kopējās summas izņemšanai un atmaksai un saskaņā ar kreditēšanas līguma nosacījumiem;

3.6. attiecībā uz kreditēšanas līgumiem (izņemot pārsnieguma (overdraft) kreditēšanas līgumus un beztermiņa kreditēšanas līgumus, kas minēti šā pielikuma 3.4. un 3.5.apakšpunktā paredzētajos pieņēmumos) gada procentu likmes aprēķinam spēkā ir šādi nosacījumi:

3.6.1. ja nevar noteikt datumu vai patērētāja veicamā kredīta kopējās summas atmaksas maksājuma apmēru, pieņem, ka atmaksa veicama agrākajā kreditēšanas līgumā norādītajā datumā un tās apmērs atbilst mazākajai kreditēšanas līgumā noteiktajai atmaksas summai;

3.6.2. ja nav zināms kreditēšanas līguma noslēgšanas datums, pieņem, ka kredīts pirmo reizi izņemts dienā, kas atbilst īsākajam intervālam starp to dienu, kad noslēgts līgums, un dienu, kad patērētājam jāveic pirmais maksājums;

3.7. ja, pamatojoties uz kreditēšanas līgumu vai pieņēmumiem, kas minēti šā pielikuma 3.4., 3.5. un 3.6.apakšpunktā, nevar noteikt patērētāja veicamā maksājuma dienu vai apmēru, pieņem, ka maksājums veicams saskaņā ar kredīta devēja noteiktajiem termiņiem un nosacījumiem. Ja tie nav zināmi, gada procentu likmi aprēķina, pieņemot, ka:

3.7.1. procentus atmaksā reizē ar kredīta kopējo summu;

3.7.2. kreditēšanas līguma noslēgšanas dienā veic bezprocentu maksājumu, kas izteikts kā viena summa;

3.7.3. sākot no pirmās kredīta kopējās summas iemaksas dienas, regulāri veic vairākus bezprocentu maksājumus un, ja šādu maksājumu apmērs nav zināms, pieņem, ka tie ir vienāda apmēra;

3.7.4. ar pēdējo maksājumu tiek dzēsts iespējamais kredīta kopējās summas, procentu un citu maksu atlikums;

3.8. ja puses vēl nav vienojušās par kredīta maksimālo summu, par maksimālo summu uzskata 1500 euro;

3.9. ja atsevišķam kreditēšanas līguma darbības laikposmam vai atsevišķai kredīta summai piemēro atšķirīgas procentu likmes un maksas, gada procentu likmes aprēķinam izmanto augstāko procentu likmi un maksas visa kreditēšanas līguma darbības laikā;

3.10. kreditēšanas līgumiem, kuriem fiksētā aizņēmuma likme ir noteikta tikai attiecībā uz kreditēšanas līguma darbības sākotnējo laikposmu, kura beigās nosaka jaunu aizņēmuma likmi un to turpmāk periodiski pārskata atbilstoši rādītājam, par kuru puses vienojušās kreditēšanas līgumā, gada procentu likmi aprēķina, pamatojoties uz pieņēmumu, ka fiksētā aizņēmuma likmes laikposma beigās aizņēmuma likme ir tāda pati kā gada procentu likmes aprēķināšanas brīdī, pamatojoties uz tā rādītāja vērtību attiecīgajā laikā, par kuru puses vienojušās kreditēšanas līgumā.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1219
Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija

Ekonomikas ministrs A.Kampars
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1219
Eiropas patēriņa kredīta informācija par pārsnieguma kredītu, biedru labuma organizāciju piešķirtu kredītu vai kreditēšanas līgumiem sākotnējā kreditēšanas līguma saistību izpildei.

Ekonomikas ministrs A.Kampars